Firma HANAK REKLAMY WIZUALNE – Jacek Hanak powsta?? w 1997 r, oferuj?c klientom, kompletne us?ugi od etapu projektowania poprzez produkcj?, ko?cz?c na monta?u reklamy.
Wykonujemy ró?nego rodzaju reklamy: neonowe, kasetonowe, plansze, szyldy, informatory i znaki drogowe.
Od wielu lat staramy si? w profesjonalny sposób pomóc naszym klientom w kreowaniu wizerunku firmy.
Do ka?dego projektu podchodzimy indywidualnie.